Vasi Gallus Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/46. szám (820375. oldal) | Interit Kft.

Vasi Gallus Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/46. szám (820375. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg. 15-09-061433; székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a „Vasi Gallus” Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „fa” (9653 Répcelak, Béke u. 47.; cégjegyzékszáma: 18-09-104663, adósz.: 12624070-2-18, felszámolóbiztos: Gazda-Pusztai Sándor, felszámolási eljárás kezdete: 2013. augusztus 24.) felszámolási eljárása során a Vas Megyei Bíróság 5.Fpk.18-13-000115/6. számú végzéssel kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/A.§-a alapján

2014/3. számú nyilvános pályázati felhívás

 

útján értékesíti az adós társaság tulajdonában álló ingatlant:

–          Kemenesmihályfa külterület, 0151/11 hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, 76 958 nm „kivett major” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon istálló és egyéb kiszolgáló épület van, melyek állapota közepes.

Jelzálogjog: 141 350 CHF (egyszáznegyvenegyezer-háromszázötven CHF) kölcsön és járulékai erejéig a CIB Bank Zrt. javára. Bejegyző határozat száma: 37203/2007.12.20.

Irányár:          23.000.000,-Ft (huszonhárommillió forint) + áfa

Bánatpénz:        890.000,- Ft (nyolcszázkilencvenezer forint)

 

Az áfa megfizetésére a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek. g.) pontja az irányadó.

 

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Cstv. 38. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnik, míg a zálogjog a Cstv. 38. § (4) bekezdése szerint az ingatlan értékesítésével szűnik meg, így a nyertes pályázó zálogjogtól és végrehajtási jogtól mentesen szerez tulajdonjogot.

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. október 16.

Beadási határidő: 2014. november 03., 12:00

A pályázat benyújtásának határideje a Cégközlönyben történő megjelenéstől számított 15. napot követő első munkanap 12 óra. Eddig az időpontig a Kiíró címére történő postázással, személyesen (vagy meghatalmazott útján) munkaidőben naponta a felszámoló irodájába, 2461. Tárnok, Rözler Endre u. 1. lehet eljuttatni a pályázatot kettős, zárt, cégjelzés nélküli borítékban. A borítékra rá kell írni: „Vasi Gallus Pályázat”. A postán feladott pályázatok elvesztésének és késedelmes beérkezésének kockázatát a pályázó viseli. Postai feladás esetén a cégjelzés nélküli, fent megjelölt felirattal ellátott borítékot egy másik borítékban kell megküldeni, amelyre a postai feladáshoz szükséges elemek felkerülhetnek.

 

A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviseletre jogosult adatait),

– magánszemély esetén a személyi igazolvány, adókártya és lakcímkártya fénymásolatát,

– társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,

– az egyértelműen meghatározott vételi árat és a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt,

– a pályázat során az eljárásra jogosult személy meghatalmazását,

– a pályázathoz csatolni kell a bánatpénz befizetésének igazolását.

 

Pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

–          tudomásul veszi, hogy az eladó kellékszavatosságot, ill. garanciát nem vállal,

–          tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,

–          minimum 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

 

A pályázat benyújtásával egy időben kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló Vasi Gallus Kft. „f.a.” Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000057-24380005számú bankszámlájára. Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni „bánatpénz”.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelentében a határidő lejártát követő 10 munkanapon belül kerül sor, amelyről jegyzőkönyv készül. A pályázatok kiértékelése a bontás után 10 munkanapon belül történik meg, melynek eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak.

 

A nyertes pályázó köteles az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megkötni és a vételár bánatpénzzel csökkentett összegét a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalással megfizetni.

 

A vagyonszerzéssel kapcsolatos minden költség a pályázót terheli – ide értve a fizetendő adókat és illetékeket, az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díjat -, valamint a szerződés előkészítésének és ellenjegyzésének és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásának díját, melynek összege a vételár 1,5 %-a + áfa – de min. 50.000.-Ft -, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

 

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart, amelynek időpontjáról, helyéről, szabályairól a bontást követő 3 munkanapon belül értesíti az érintett ajánlattevőket. A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra, a többi pályázónak pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza és elveszíti az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó, ha a szerződés az érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv.49/A. §. (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

 

Az elővásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük előzetesen írásban bejelenteni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség, az ingatlan tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az ingatlan megtekintésére a megjelenést követően előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség. További információ és részletes pályázati tájékoztató kérhető Gazda-Pusztai Sándortól e-mail címen, vagy a 06-20-2954810 telefonszámon.