Pályázati felhívások | Interit Kft.

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. felszámoló szervezet pályázat útján meghirdeti az alább felsorolt felszámolás alatt álló társaságok vagyontárgyait.

KontraChess Zrt. „f.a.” – Nyomtató

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt. 2., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Kontra Chess Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-10-000575, székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 11. C/II/5.) Debreceni Törvényszék 2.Fpk.415/2022/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló honlapján 2024. június 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag a felszámoló részére küldhetőek meg, adhatóak be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2024. június 29. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2024. július 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az INTERIT Kft. felszámoló szervezet által az MBH Bank Nyrt-nél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie „bánatpénz KontraChess – nyomtató” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) nettó becsértéke összesen: 30 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) nettó minimálára összesen: 30 000 forint.

1 db CANON I-Sensys MF734CDW multifunkciós készülék.

Az eszközök megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kisértékű eszköz megtekintése a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3. szám alatt 2024.06.17. 08:00-08:30 között lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek, melyek kapcsán az ÁFA megfizetése is szükséges. (Áfa tv. 142.§ (1) bek. g) pont)

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft. felszámoló szervezet által a Takarékbanknál vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlájára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor. A birtokba adott, de a vevő által esetlegesen el nem szállított vagyontárgyak őrzéséért minden megkezdett nap után 10.000.- forint díj kerül felszámításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a minimálárat meghaladó ajánlattevők között ártárgyalást tartson. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az ártárgyalás helyszínéről, napjáról, valamint annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett eszköz vagyont a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, aláírási címpéldánya, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni.; – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását. Amennyiben a fentiekben kért adatokat nem tartalmazza a pályázat, illetve a pályázó valótlan tartalmú nyilatkozatot vagy adatközlést tesz, úgy az a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében első hirdetésnek minősül. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlási jogosultról tudomása nincs. A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja, hogy a felszámoló elektronikus úton (e-mail) kommunikáljon vele, ezen az úton kerüljenek a kiértesítések is megküldésre. Az elektronikus kommunikáció lefolytatása érdekében a pályázónak e-mail cím elérhetőségét is meg kell adnia. Az e-mailben megküldött levelek az elektronikus levél elküldése napján kézbesítettnek minősülnek. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában a felszámoló szervezet elektronikus levelezési címén – – keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Forest Holz Kft. „f.a.” – Ingatlan

Árverési Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt em. 2, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) FOREST HOLZ Kft. „f.a.” „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-515554, székhely: 8445 Városlőd, Kolostor utca 68.) Veszprémi Törvényszék 18.Fpk.75/2023/16.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2024. június 6. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3843745)

Az árverés kezdete: 2024. június 22. 08 óra 00 perc

Az árverés vége: 2024. július 8. 12 óra 00 perc

Felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2023. június 23. 00 óra 00 perc

Eljárás újra meghirdetéseinek száma: 1

Ajánlati kötöttségvállalás időtartama: 180 nap

Kikiáltási ár (minimálár): nettó 5 810 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


Licitlépcső:

1 millió forintig: nettó 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint

200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 415 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által az MBH Banknál vezetett 68800109-11085898 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az ” „F azonosító” FOREST HOLZ Kft. f.a. árverési előleg” megjelöléssel. („F azonosító” jelentése: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: P2504545F01).) Az árverési előleg megfizetését az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR rendszerben az árverésre jelentkezéskor fel kell tölteni. A feltöltés hiánya a rendszer által automatikus kizárást von maga után.Ha az árverési eljárás eredménytelen, az árverési előleget nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja az árverési előleget megfizető részére. Ha az árverési eljárás eredményes, az árverési előleg a nyertes által megfizetendő vételárba beszámításra kerül, a többi jelentkező részére pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség licitálót terheli. Ha a szerződés a nyertes licitáló érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat, kártérítési igényeket nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Ajka belterület 754/11. hrsz. alatti 2478 nm nagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlan

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 8 300 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely

Típus: telek

Területe: 2 478 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: részlegesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: nettó 8 300 000 forint


Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ajka

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 754/11

Ingatlan postai címe: Ajka, hrsz. 754/11

Művelési ág: Kivett telephely

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: Kivett telephely

Területnagyság: 2 478 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: FOREST HOLZ Kft. „f.a.”

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): – Vezetékjog, a VII-S-001/03874-3/2012. határozat alapján 15 négyzetméter területre a változási vázrajz és területkimutatás szerint. Jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI Zrt. – Végrehajtási jog 6 600 FT,azaz hatezer-hatszáz Ft fõkövetelés és járulékai erejéig. NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága, iktatószám: 392896300. Jogosult: VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL – Végrehajtási jog 4 124 000 FT,azaz négymillió-százhuszonnégyezer Ft fõkövetelés és járulékai erejéig. NAV Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága. A III. rész 9. sorszám alatti 31314/2018.02.12 számú bejegyzés rangsorába, NAV Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága. Jogosult: Magyar Állam

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a természetben feltalálható címén bármikor megtekinthető, hiszen az ingatlan nincs elzárva zárt kerítéssel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az árverési hirdetményben feltüntetett becsérték és kikiáltási ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontjára figyelemmel, valamint a 142.§ (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898 számú letéti bankszámlára. A licitáló tudomásul veszi és az árverési eljárással jelentkezésével elfogadja, hogy eredményes értékesítési eljárás esetén a szerződéskötés költségeit, valamint mindennemű felmerülő költséget (így az ügyvédi díjat is, ami a vételár 1%-a, de minimum 100.000.- Ft) a vételáron felül köteles viselni. A Cstv. 49.§ (4) bekezdése alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésében rögzített kivételtől eltekintve – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötésre kizárólag a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé megfizetendő – a vételár 1%-a mértékű – fizetési kötelezettség teljesítése, mely költség nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 20 napon belül kerül sor. A felszámoló által meghatározott birtokba adás napjától napi 50.000.- forint átalánydíj kerül felszámításra az ingatlan birtokba vételének elmulasztása esetén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett ingatlan tekintetében második hirdetésnek minősül. Jelen árverési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló az árverési hirdetményt – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új árverést írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével egyidejűleg – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról; gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Ajánlattevőnek az árverési előleg igazolásának feltöltésével egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell, hogy a jelen értékesítési felhívás feltételeit maradéktalanul elfogadja. Ezen nyilatkozat hiányában, vagy valótlan adatok megadása, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételének vagy adatok megadásának hiánya esetén a licitáló kizárásra kerül az értékesítési eljárásból. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik. A meghirdetett ingatlan a természetes állapotában kerül értékesítésre. A felszámoló az ingatlan gyom mentesítését, körbekerítését, bármilyen felmerülő tehertől történő mentesítését nem vállalja, a licitáló ezen feladatok tekintetében sem a felszámolóval, sem az eladó társasággal szemben igényt nem érvényesíthet. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. Licitáló a licit megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverésielőleg – amennyiben az árverési előleg nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a licitálóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitálás során magára nézve kötelezőnek fogad el. A meghirdetett ingatlan kizárólag egyben kerül értékesítésre.
A telek a hatályos településrendezési terv szerint Z – közcélú zöldfelület, közkert -,
övezetbe tartozik. A beépítettség maximális értéke 2%. A zöldfelület minimális értéke
60%. Az építmények magassága, hmax=4m lehet. A területen vendéglátó, közösségi,
szórakoztató rendeltetésű épületek, építmények helyezhetőek el.
A jelen hirdetménnyel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszerén tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3843745/tetelek.pdf