Toronyalja Ingatlanközvetítő Kft. „f.a.” – Miskolc Toronyalja u.9. III.em. 1. alatti ingatlan 1/100 arányú tulajdoni hányada | Interit Kft.

Toronyalja Ingatlanközvetítő Kft. „f.a.” – Miskolc Toronyalja u.9. III.em. 1. alatti ingatlan 1/100 arányú tulajdoni hányada

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7/A. 6. em. 604., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Toronyalja Ingatlanközvetítő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-023197, székhely: 3530 Miskolc, Toronyalja utca 9.) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.327/2018/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló honlapján 2020. október 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlan tulajdoni hányadát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag a felszámoló felé megküldve nyújthatók be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. november 14. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. november 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4.979 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által a Takarékbanknál vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az „Toronyalja Kft. „f.a.” 3/1. alatti ingatlan ajánlati biztosítéka” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc belterület 2404/A/6 hrsz-ú ingatlan 1/100 tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 99.570 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 99.570 forint. (a becsérték 100%-a)

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás 1/100 tulajdoni hányada

Típus:

lakóingatlan

Egész lakás alapterülete:

65 m²

Állapota:

felújítandó

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített (villanyórák leszerelve)

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/100

Becsérték:

99.570 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Miskolc

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

2404/A/6

Ingatlan postai címe:

3530 Miskolc, I. kerület Toronyalja utca 9. 3. emelet 1.

Területnagyság:

65 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

  • Vörös Vilmos Józsefné 3530 Miskolc, Toronyalja utca 9. 2/1. 99/100 tulajdoni hányadban
  • Toronyalja Ingatlanközvetítő Kft. „f.a.” 3530 Miskolc, Toronyalja utca 9. 1/100 tulajdoni hányadban

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): •Holtig tartó haszonélvezeti jog Vörös András József részére a 99/100 tulajdoni hányad kapcsán • Végrehajtási jog 727.764.- forint és járulékai erejéig az 1/100 tulajdoni hányad kapcsán Jogosult: NAV B-A-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia utca 12-14.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére 2020.11.02. napján 08:00 – 09:00 között kerülhet sor.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó az ingatlan értékesítésére az általános szabályok szerint jogosult, azaz az ingatlan értékesítés szempontjából nem jelentkezett be az ÁFA hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft. felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző előtt történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az ártárgyalás helyszínéről és idejéről. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingatlan tulajdoni hányadot a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 1,5%+ÁFA, de minimum 30.000 forint+ÁFA) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; -120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az e-mail címen keresztül lehet kérdéseket feltenni.