Topp Autósarok Kft. „f.a.” – Autó | Interit Kft.

Topp Autósarok Kft. „f.a.” – Autó

Árverési Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt em. 2, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Topp Autósarok Kft. „f.a.” „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-298620, székhely: 1112 Budapest, Jégcsap utca 17.) Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.649/2022/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2024. április 25. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3818861)

Az árverés kezdete: 2024. május 11. 08 óra 00 perc

Az árverés vége: 2024. május 27. 12 óra 00 perc

Felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2022. április 8. 00 óra 00 perc

Ajánlati kötöttségvállalás időtartama: 180 nap

Kikiáltási ár (minimálár): nettó 600 000 forint.


Licitlépcső:

1 millió forintig: nettó 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint

200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 30 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az INTERI Kft., mint felszámoló szervezet által az MBH Banknál vezetett 68800109-11085898 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az ” „F azonosító” Topp Autósarok Kft. f.a. árverési előleg” megjelöléssel. („F azonosító” jelentése: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: P2504545F01).) Az árverési előleg megfizetését az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR rendszerben az árverésre jelentkezéskor fel kell tölteni. A feltöltés hiánya a rendszer által automatikus kizárást von maga után.Ha az árverési eljárás eredménytelen, az árverési előleget nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja az árverési előleget megfizető részére. Ha az árverési eljárás eredményes, az árverési előleg a nyertes által megfizetendő vételárba beszámításra kerül, a többi jelentkező részére pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség licitálót terheli. Ha a szerződés a nyertes licitáló érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép.Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat, kártérítési igényeket nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

MERCEDES-BENZ S 320 CDI

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 600 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: MERCEDES-BENZ S 320 CDI személygépjármű

Típus: Jármű

Márka: Mercedes-Benz

Modell: S 320 CDI

Jármű típusa: Személyautó

Gyártási idő: 2007.

Állapot: Működésképtelen

Kivitel: NOTCH_BACK

Kilométeróra állása: 386 000

Üzemanyag: Dízel

Ajtók száma: 4

Ülések száma: 5

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: nettó 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett gépjármű a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3. szám címen tekinthető meg 2023.04.30. napján 09:00 – 09:30 időpont között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adóról szóló törvény 87. paragrafusa alapján az értékesítés tárgyi adó mentes.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898 számú letéti bankszámlára. A licitáló tudomásul veszi és az árverési eljárással jelentkezésével elfogadja, hogy eredményes értékesítési eljárás esetén a szerződéskötés költségeit, valamint mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni. A Cstv. 49.§ (4) bekezdése alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésében rögzített kivételtől eltekintve – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé megfizetendő – a vételár 1%-a mértékű – fizetési kötelezettség teljesítése, mely költség nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 20 napon belül kerül sor. A felszámoló által meghatározott birtokba adás napjától napi 50.000.- forint tárolási díj kerül felszámításra a gépjármű el nem szállítása, vagy birtokba vételének elmulasztása esetén. A meghirdetett jármű jelenleg önállóan nem működőképes, közúti forgalomban nem vehet részt, azaz elszállításához szállítóeszköz igénybevétele szükséges.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgyak tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen árverési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló az árverési hirdetményt – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új árverést írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével egyidejűleg – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról; gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Ajánlattevőnek az árverési előleg igazolásának feltöltésével egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell, hogy a jelen értékesítési felhívás feltételeit maradéktalanul elfogadja. Ezen nyilatkozat hiányában, vagy valótlan adatok megadása, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételének vagy adatok megadásának hiánya esetén a licitáló kizárásra kerül az értékesítési eljárásból. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik. A meghirdetett gépjárműre a felszámoló garanciát, szavatosságot, jótállást nem vállal. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. Licitáló a licit megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverésielőleg – amennyiben az árverési előleg nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a licitálóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitálás során magára nézve kötelezőnek fogad el. A meghirdetett gépjármű kizárólag egyben kerül értékesítésre. A felszámoló tájékoztatást ad arról, hogy a meghirdetett gépjárművet korábban bűncselekmény során használták fel, mely eredményeként a külföldi nyomozati szerv a gépjárművet megbontotta, az abban feltalált bűncselekmény tárgyát képező anyagot abból kiszerelte. A jármű megbontott állapotában kerül értékesítésre. A nyertes licitáló a gépjármű tulajdonjogát annak megtekintett állapotában, tisztítás és összeszerelés nélkül szerezheti meg, és a jármű ezen állapotában kerül a vevő részére birtokba adásra. A jármű elszállításához szükséges eszközök biztosítása és annak mindennemű költsége a vevőt terheli. A jelen hirdetménnyel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszerén tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3818861/tetelek.pdf