SUNBAU-THERM Kft. “f.a.” | Interit Kft.

SUNBAU-THERM Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) SUNBAU-THERM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-016097, székhely: 6757 Szeged, Napraforgó utca 2.) Szegedi Törvényszék 18.Fpk.06-15-000084/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok a felszámoló cég székhelyi címére érkeztetett írásos ajánlat formájában nyújthatóak be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2017. július 17. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2017. augusztus 01. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 4 400 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlájára átutalással, közleményként „SUNBAU-THERM Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” feltüntetésével. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor csatolásra kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott letéti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. Amennyiben az ajánlati biztosíték készpénzben kerül befizetésre a felszámoló szervezet székhelyén, úgy arról átvételi elismervény kerül kiállításra. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő banki költségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot ebben az esetben visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló a pályázati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök, az alábbi bontásban:Présgép 1 db; Rehau présgép 1 db; Toshiba laptop 1 db (üzemképtelen, törött); Fúrókalapács 1 db ; Kéziszerszámok 10 db; Benzinmotoros áramfejlesztő 1 db (üzemképtelen, a motor besült); Multifunkciós készülék 1 db (árammérő berendezés) Eszközök állapota: erősen használt. Eszközök becsértéke összesen: 48 000 forint.
  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: készletek 16/16/16T idom 26 db 20/20/20 T idom 36 db 20/90 fok idom 53 db 20/ ½” /90 fok idom 114 db 16/ ½” /90 fok idom 2 db 26/90 fok idom 8 db 16/20/16 T idom 1 db 20/06/16 T idom 17 db 32/90 fok idom 1 db 20/16 szűkítő idom 3 db 20 toldó idom 2 db Kapilláris 5,5 mm csatlakozó idom 15 db 25×25 csatlakozó idom 3 db Tok Bm egyenes idom 25×3/4” 4 db LPE csatlKM 25×3/4” 10 db LPE T idom 25x25x25 4 db Csőtermosztát 1 db Csatlakozó pár 2 db Réz fél hollandi 22/ ½” 2 db Réz fél hollandi 22/ ¾” 2 db Hód réz hollandiklindg ½”/12/18 2 db Hód réz hollandi ¾”/16/24 2 db Kalde PP csatlakozó 20/ ½” 2 db Steelp szűkítő 1 db Réz könyök 90 fok 1 db Alpex talpas falikar 2 db Alpex csatlakozó 2 db Gázf. lámpa patron 1 db Beépíthető zuhany szett 3 db. Készletek állapota: átlagos. Készletek becsértéke összesen: 40 000 forint.

A tárgyi eszközök és készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 88 000 forint.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésére 2017.07.18. napján 9:00 – 9:15 között van lehetőség, a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3 szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat a szerződéskötést követően 5 napon belül átutalással kell megfizetnie, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén felül nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után, a felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően, 8 napon belül kerül sor. Szükség esetén az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg a felek, mely díját a vevő fizeti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 2 munkanapon belül kerül sor, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 5.000.- Ft késedelmi díjat számíthat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyedüli szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 2 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról elektronikus levélben tájékoztatja a felszámoló az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A jelen pályázati eljárásban meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Az eladó kellékszavatosságot nem vállal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen pályázatban feltüntetett becsérték nettó összeg, azaz értékesítéskor a vételár ÁFA-val növelt összegének megfizetése szükséges.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag a felszámoló szervezet székhelyi címére érkeztetve nyújthatóak be.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmazza:

– A pályázó adatait: nevét, címét (vagy székhelyét), elektronikus levelezési címét, adószámát (vagy adóazonosító jelét), bankszámlaszámát, személyazonosító igazolványának számát (vagy cégjegyzékszámát), a pályázó nevében eljáró nevét, címét és mobiltelefonszámát.

– Cég esetén: Fentieken túl, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányát.

– Az írásbeli pályázati ajánlatot, mely részletesen tartalmazza a következő adatokat: a pályázati felhívásban szereplő cég nevét, mellyel kapcsolatban az ajánlatot készítették, a nettó vételár egyértelmű megjelölését, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, 90 napos ajánlati kötöttség vállalását, a szükség szerint felmerülő ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében az elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek a tájékoztatásnak a kézhezvételétől számított 8 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot a felszámoló részére megküldeni. Az elővásárlási jogosultság bejelentésének a jelen pályázati eljárásban történő elmaradását a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosult az elővásárlási jogával nem kíván élni, a vételi ajánlatok közlését nem kérik.