SUNBAU-THERM Kft. “f.a.” | Interit Kft.

SUNBAU-THERM Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) SUNBAU-THERM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-016097, székhely: 6757 Szeged, Napraforgó utca 2.) Szegedi Törvényszék 18.Fpk.06-15-000084/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. április 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P349567

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. május 6. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 23. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 47 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlájára átutalással, közleményként „SUNBAU-THERM Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” feltüntetésével. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott letéti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő banki költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot ebben az esetben visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló a pályázati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök, az alábbi bontásban:Présgép 1 db; Rems présgép, préspofák 1 készlet; Rehau présgép 1 db; Toshiba laptop 1 db (üzemképtelen, törött); Fúrókalapács 1 db ; Kéziszerszámok 10 db; Benzinmotoros áramfejlesztő 1 db (üzemképtelen, a motor besült); Multifunkciós készülék 1 db (árammérő berendezés)Eszközök állapota: erősen használt
  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: készletek. 16/16/16T idom 26 db; 20/20/20 T idom 36 db; 20/90 fok idom 53 db; 20/ ½” /90 fok idom 114 db; 16/ ½” /90 fok idom 2 db; 26/90 fok idom 8 db; 16/20/16 T idom 1 db; 20/06/16 T idom 17 db; 32/90 fok idom 1 db; 20/16 szűkítő idom 3 db; 20 toldó idom 2 db; Kapilláris 5,5 mm csatlakozó idom 15 db; 25×25 csatlakozó idom 3 db; Tok Bm egyenes idom 25×3/4” 4 db; LPE csatlKM 25×3/4” 10 db; LPE T idom 25x25x25 4 db; Csőtermosztát 1 db; Csatlakozó pár 2 db; Réz fél hollandi 22/ ½” 2 db; Réz fél hollandi 22/ ¾” 2 db; Hód réz hollandiklindg ½”/12/18 2 db; Hód réz hollandi ¾”/16/24 2 db; Kalde PP csatlakozó 20/ ½” 2 db; Steelp szűkítő 1 db; Réz könyök 90 fok 1 db; Alpex talpas falikar 2 db; Alpex csatlakozó 2 db; Gázf. lámpa patron 1 db; Beépíthető zuhany szett 3 db; Készletek állapota: átlagos. A tárgyi eszközök és készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 950 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Eszközök

Típus: Ipari gép

Gyártmány: Rems, Rehau

Állapot: Sérült/hiányos

Tehermentes: igen

Mennyisége: 17 db

Becsérték: 700 000 forint

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek

Típus: Ipari gép

Állapot: Átlagos

Tehermentes: igen

Mennyisége: 322 db

Becsérték: 250 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésére előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség a 06-30-9686963 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat a szerződéskötést követően 5 napon belül átutalással kell megfizetnie, a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén felül nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után, a felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően, 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára a – felszámoló által véglegesnek elfogadott – vételár 1%-os mértékű jutalék megfizetési kötelezettség teljesítése, mely jutalék nem része a teljes vételárnak. Szükség esetén az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg a felek, mely díját a vevő fizeti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerül sor, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 25.000.- Ft késedelmi díjat számíthat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyedüli szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén kersztül tájékoztatja a felszámoló az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A jelen pályázati eljárásban meghirdetett vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Az eladó kellékszavatosságot nem vállal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a termék megvásárlója belföldi nyilvántartásba vett adóalany, úgy az ÁFA összeg számlázására az ÁFA tv. 142.§. (1) bekezdésének g) pontja az irányadó. Amennyiben a termék megvásárlója magánszemély (nem adóalany), úgy az eladási ár ÁFÁ-val növelt, azaz a pályázat végén elfogadott és kihirdetésre került vételár + ÁFA-val együtt kell megfizetni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmazza:- A pályázó adatait: nevét, címét (vagy székhelyét), adószámát (vagy adóazonosító jelét), bankszámlaszámát, személyazonosító igazolványának számát (vagy cégjegyzékszámát), a pályázó nevében eljáró nevét, címét és mobiltelefonszámát.- Cég esetén: 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányát.- Az írásbeli pályázati ajánlatot, mely részletesen tartalmazza a következő adatokat: az EÉR pályázati azonosítóját mellyel kapcsolatban az ajánlatot készítették, a nettó vételár egyértelmű megjelölését, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, 90 napos ajánlati kötöttség vállalását, a szükség szerint felmerülő ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást.A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében az elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentőt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek a tájékoztatásnak a kézhezvételétől számított 8 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot a felszámoló részére megküldeni. Az elővásárlási jogosultság bejelentésének a jelen pályázati eljárásban történő elmaradását a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert – elővásárlási jogosult az elővásárlási jogával nem kíván élni, a vételi ajánlatok közlését nem kérik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P349567/tetelek.pdf