Show Action Kft. „f.a.” – ingatlan | Interit Kft.

Show Action Kft. „f.a.” – ingatlan

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Show Action Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-943409, székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 38. földszint em.) Fővárosi Törvényszék 50.Fpk.3.455/2018/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1875840

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. március 28. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. április 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 150 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Takarékbanknál vezetett 68800109-11085898-00000000 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie a „Show Action Kft. „f.a.” ingatlan ajánlati biztosíték” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Udvari műhely ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 003 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 003 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: műhely

Típus:

műhely

Területe:

13 m²

Állapota:

felújítandó

Közművesítettség foka:

részlegesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

3 003 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Budapest

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

33169/0/A/3

Ingatlan postai címe:

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 38. földszint em. U/1.

Területnagyság:

13 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

műhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

SHOW ACTION SZOLGÁLTATÓ KFT. „F.A.” 1076 Budapest VII. ker., Péterfy Sándor utca 38. fszt.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 370.802.- Ft és járulékai erejéig a TÁRSASHÁZ (1076 Bp., Péterfy Sándor u. 38.) javára; Végrehajtási jog 837.066.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságának javára; Végrehajtási jog 141.828.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig Berki András önálló bírósági végrehajtó megkeresése alapján; Jelzálogjog 44.960.- Ft és járulékai erejéig Budapest Főváros VII. ker. Polgármesteri Hivatal javára; Végrehajtási jog 112.746.- főkövetelés és járulékai erejéig dr. Makovics János végrehajtó megkeresése alapján; Végrehajtási jog 520.266.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig dr. Makovics János önálló bírósági végrehajtó megkeresése alapján; Jelzálogjog 138.424.- Ft és járulékai erejéig dr. Makovics János öbvh. megkeresése alapján; Felszámolási eljárás megindítása a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának megkeresése alapján.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére 2020.03.18. napján 13:00 – 13:30 között kerülhet sor.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó az ingatlan értékesítésére az általános szabályok szerint jogosult, azaz az ingatlan értékesítés szempontjából nem jelentkezett be az ÁFA hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni a felszámoló szervezet 68800109-11085898-00000000 számú letéti számlájára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának EÉR üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR rendszer igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 1,5%+ÁFA) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; -120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében első hirdetésnek minősül.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A nyertes pályázó (vevő) az ingatlant annak megtekintett állapotában veszi birtokba, a felszámolót takarítási vagy hulladék eltakarítási kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatos feladatok megszervezését, lebonyolítását és finanszírozását a nyertes ajánlattevő vállalja. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1875840/tetelek.pdf