SAITY Bt. „f.a.” – Katymár 971/1. hrsz. ingatlan 16/32 hányada | Interit Kft.

SAITY Bt. „f.a.” – Katymár 971/1. hrsz. ingatlan 16/32 hányada

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Saity Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-06-070555, székhely: 7838 Piskó, Kossuth Lajos utca 31.) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.168/2018/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló szervezet honlapján 2019. november 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag a felszámoló szervezethez címzett tértivevényes levélben nyújthatók be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. november 23. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. december 9. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú, INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett letéti számlára. Közlemény: „Saity Bt. bánatpénz”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása. Az elővásárlásra jogosultak a Cstv. 49/C.§ (3) bekezdése szerint gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Katymár belterület, 971/1. hrsz-ú ingatlan 16/32 arányú tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 50 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:

telek

Területe:

2877 m²

Állapota:

átlagos

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

16/32

Becsérték:

50 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Katymár

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

971/1

Művelési ág:

Kivett beépítetlen telek

Területnagyság:

2877 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett beépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

16/32 arányban: SAITY Egészségügyi szolgáltató Bt. „f.a.” 7965 Drávasztára, Kossuth Lajos utca 69/A.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 3.500.000.- forint tőke és járulékai erejéig a Szentlőrinci-Ormánság Takarékszövetkezet javára. Egyetemleges végrehajtási jog 5.759.633.- forint tartozás és járulékai erejéig a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság javára. Egyetemleges végrehajtási jog 619.937.- forint köztartozás és járulékai erejéig a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság javára. Egyetemleges végrehajtási jog 1.326.000.- forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára. Végrehajtási jog 8.280.122.- forint főkövetelés és járulékai erejéig Dr. Deák Attila önálló bírósági végrehajtó 594.V.0580/2013/41. sz. megkeresése alapján. Végrehajtási jog 459.200.- forint főkövetelés és járulékai erejéig Dr.Deák Attila önálló bírósági végrehajtó 594.V.2786/2014/57. sz. megkeresése alapján. Végrehajtási jog 1.456.000.- forint főkövetelés és járulékai erejéig Dr. Deák Attila siklósi önálló bírósági végrehajtó 594.V.1518/2015/48. sz. megkeresése alapján. Végrehajtási jog 120.000.- forint főkövetelés és járulékai erejéig Dr. Deák és Társa Végrehajtói Iroda 594.V.1054/2012/147. sz. megkeresése alapján.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen folyamatosan megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az adós gazdasági társaság adószáma törölt státuszú. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898 számú letéti számlájára. Az értékesítés az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, amennyiben a vevő áfa alany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, valamint az elővásárlásra jogosultak megnyilatkoztatását követő 15 napon belül kerül, felhívással kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingatlanokat a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 1 %+ÁFA, de minimum 50 eFt+ÁFA) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek.-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgyak tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.