ROSTA Kft. „f.a.” | Interit Kft.

ROSTA Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) Rosta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-061375, székhely: 8868 Letenye, Páti major 1.) Zalaegerszegi Törvényszék 1. Fpk. 20-15-020120/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P452618

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. július 15. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1. 08 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 190 000 forint.

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt ROSTA Kft. „f.a.” Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11074324 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ROSTA Kft. „f.a.” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Letenye külterület

Hrsz.: 0100/2Kivett üzem

Földrészlet: 1.563 m2Tulajdoni hányad: 1/1

Tulajdonos: Rosta Ipari és Kereskedelmi Kft „fa”

Címe: 8868 Letenye, Páti major

Törzsszám: 11343932

 

A telek területe 1.563 m2, rajta egy 485 m2 alapterületű, lapos tetejű épület található. Három üzemcsarnok rész van kialakítva, valamint egy szociális blokk és egy irodahelyiség is található benne. Az ingatlan fűtése gázkazánnal, radiátoros hőleadással működött.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

 

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Letenye külterület, kivett üzem megnevezésű ingatlan

Típus: telek

Területe: 1 563 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Letenye

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 0100/2

Ingatlan postai címe: 8868 Letenye, hrsz. 0100/2

Területnagyság: 1 563 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Letenye külterület, kivett üzem megnevezésű ingatlan

 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): – végrehajtási jog terheli 3.223.283,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára. – Végrehajtási jog terheli 3.833.586,- Ft visszafizetendő költségvetési támogatás szerinti tartozás és járulékai erejéig a NAV Zala Megyei Adóigazgatósága (Zalaegerszeg, Balatoni u. 2.) 8615207021 számú megkeresés alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára. – Jelzálogjog terheli 13.500.000,- Ft és járulékai erejéig az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt (1051 Budapest, Nádor u. 16.) javára. – Végrehajtási jog terheli 2.369.000,- Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV Zala Megyei Igazgatósága (Zalaegerszeg, Pf. 135.) javára.

Ingatlan állapota: átlagos

 

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2016. július 26. napján 11 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, egy összegben átutalással kell megfizetni a ROSTA Kft. „f.a.” Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11074324 pénzforgalmi számlájára.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

 

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

-Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

-Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével.

-Bánatpénz megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

 

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P452618/tetelek.pdf