Rakamazi Városüzemeltetési Kft. “f.a.” | Interit Kft.

Rakamazi Városüzemeltetési Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú  Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-073824, adószám: 21180671-2-15 székhely: 4465 Rakamaz, Kossuth utca 5.) Nyíregyházi Törvényszék 7.Fpk.15-13-000455/21 sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti ingatlanát

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. december 30., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január  16. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Rakamazi Városüzemeltetési Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11110880 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatban szereplő ingatlan:

A rakamazi 632/2 hrsz- ú ingatlan, a valóságban Rakamaz belterületén, 632/2 hrsz számon található. Az ingatlan megnevezése „beépítetlen terület”, alapterülete 5 283 m2 szabályos alapzatú ingatlan.

Az ingatlan a város köztemetője a Timár irányába kivezető aszfalt útról leágazó úton közelíthető meg, a település perem részészén. Vízellátása a városi hálózatról csatlakoztatható, de jelenleg nincs telekhatáron belül. Elektromos és gáz ellátása, jelenleg nincs, de a városi hálózatról csatlakoztatható.

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

  • 38362/2009.05.22 bejegyző számú határozat, terhelés: vezetékjog. Jogosult E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth utca 41. A vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre: 5 m2területnagyságra vonatkozik. Engedély szám: LE-3349(5016)/08.
  • Bejegyző határozat száma: 45309/2/2013.04.23. Terhelés: végrehajtási jog 58.776.501 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult NAV Adóigazgatósága (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.)
  • A pályázatban szereplő ingatlan irányára (nettó) : 800 000 forint
  • Ajánlati biztosíték összege:  40 000 forint

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan személyesen bármikor a Rakamaz632/2 hrsz-on megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Rakamaz Városüzemeltetési Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11110880 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

 

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlannal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosult a pályázat beadására nyitva álló határidőn belül köteles bejelenteni a felszámolónak elővásárlási jogosultságát. Ez esetben bemutatja az ajánlatot a bejelentkezett elővásárlási jogosult részére, aki arra 10 napon belül köteles elővásárlási joggal való éléséről nyilatkozatot tenni. A 10 nap eltelte után a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogával nem kíván élni.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.