MOR-EX Kft. “f.a.” – Üzletrész és tagi kölcsön | Interit Kft.

MOR-EX Kft. “f.a.” – Üzletrész és tagi kölcsön

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. A ép. 6 em. 604, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) MOR-EX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-064228, székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14.) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.235/2020/46.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2530584

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. december 11. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének a MOR-EX Kft. “f.a.” adós gazdasági társaság CIB Banknál vezetett 10700048-04345107-51100005 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie a „üzletrész ajánlati biztosítéka” megjelöléssel.Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A KOMVÍZ Vízépítő és Környezetvédelmi Kft. gazdasági társaságban lévő 20% mértékű üzletrész és az ahhoz kapcsolódó 2.000 eFt névértékű, de 0.- Ft becsértékű tagi kölcsön követelés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 500 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve: KOMVÍZ Kft.

Cégjegyzékszáma: 09-09-033174

Cég főtevékenysége: TEÁOR 77-82 Adminisztratív tevékenység

Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 20% mértékű tulajdoni hányad

Tehermentes: igen

Szavazati jog: Arányos

Pótbefizetési kötelezettség: Van

Becsérték: 100 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrész és a követelés kapcsán készült szakértői vélemény, valamint a meghirdetett vegyonelemekhez tartozó – rendelkezésre álló – iratok a pályázati eljárás alatt a felszámoló szervezet 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A.lph. 1/1. szám alatti központi ügyintézési helyén tekinthetőek meg, titoktartási nyilatkozat megtételét és előzetes időpont egyeztetést követően. Az időpont egyeztetésre a +36309686963 telefonszámon van lehetőség.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Nem tartozik az ÁFA hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb érvényes vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni a MOR-EX Kft. “f.a.” adós gazdasági társaság CIB Banknál vezetett 10700048-04345107-51100005 számú bankszámlájára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése az üzletrész és a követelés átruházás feltétele. Az üzletrész adásvételi és engedményezési szerződés megkötésére a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az EÉR rendszeren megtartásra kerülő értékesítési fordulóról, annak pontos időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett eszközöket a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (pl. ügyvédi munkadíj) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt ügyvéd előtt, a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírással kapcsolatban nem áll fenn a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek. szerinti feltétel. Jelen kiírás a meghirdetett vagyonelemek tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról van tudomása. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2530584/tetelek.pdf