LARGEHT Kft. “f.a.” | Interit Kft.

LARGEHT Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) LARGEHT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-070244, székhely: 4400 Nyíregyháza, Garibaldi utca 35. 3/8.) Nyíregyházi Törvényszék 1. Fpk. 210/2018/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a jelen 2019.05.10. napján megjelenő

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gépjárművét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag a felszámolóhoz történő megküldéssel nyújthatók be.

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019.május 24. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019.május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú, INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett letéti számlára. Közlemény: “LARGEHT Kft. bánatpénz”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Renault Kangoo Express 1,2 tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 50 000 forint.

1.tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépjármű

Típus: Renault Kangoo Express 1,2

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 50 000 forint

Részletes leírás: A tehergépjármű 2000. gyártási évű. Jelenleg üzemképtelen, kb. 6 éve nem indul, a forgalomból kivonásra került. Műszakija lejárt. Törzskönyv nincs. Szakértői becslés szerint kb. 500.000 km-t futott. A gumiabroncsok futófelülete kb.20%-os, az abroncsok kora miatti avultság szemmel is látható. A küszöbök erősen korrodáltak. Egy kulcs került a felszámoló részére átadásra. A karosszéria matt, több helyen horpadás, törés található rajta.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű megtekintésére 2019.05. hó 24. napján 12:00 – 13:00 között kerülhet sor. Megtekintés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. paragrafus (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898 számú letéti számlájára. Az értékesítés az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, amennyiben a vevő áfa alany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző előtt történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, helyszínéről. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingóságot a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását. Minden pályázónak szükséges elektronikus elérhetőségét is megjelölnie, mely megadásával egyben elfogadja, hogy a felszámoló az eljárással kapcsolatos közleményét, hirdetményét a megjelölésre kerülő elektronikus levelezési címre juttassa el, valamint a pályázó azt is tudomásul veszi, hogy az elektronikus levelezési címére megküldésre kerülő levél a küldés idejével egyidejűleg kézbesítettnek minősül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában a felszámoló szervezet elektronikus levelezési címén () keresztül lehet – szükség esetén – kérdéseket feltenni.