IES Limited Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/37. szám (818310. oldal) | Interit Kft.

IES Limited Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/37. szám (818310. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg. 15-09-061433; székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint az IES Limited Szigetelő Kft „fa” (8600 Siófok, Bimbó u. 30.; cégjegyzékszáma: 14-09-310915, adósz.: 23047688-2-14, felszámolóbiztos: Gazda-Pusztai Sándor felszámolóbiztos, felszámolási eljárás kezdete: 2013. szeptember 5.) felszámolási eljárása során a Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-13-000122/9. számú végzéssel kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/A.§-a alapján

 

2014/2. számú nyilvános pályázati felhívás

 

útján értékesíti az adós társaság tulajdonában álló ingatlanokat:

1.) Kalocsa, 4187/23 hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, természetben Kalocsa, Erdei u., 253 nm „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon megkezdett építkezés történt, az alapozás készült el.

Jelzálogjog: 13.300.000.-Ft kölcsön és járulékai erejéig a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet

javára. Bejegyző határozat száma: 36649/2/2012.05.21.

 

2.) Kalocsa, 4187/24 hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, természetben Kalocsa, Erdei u., 253 nm „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon szerkezetkész készültségű épület áll, földszint + emeletes, hagyományos szerkezetű.

Jelzálogjog: 13.300.000.-Ft kölcsön és járulékai erejéig a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet

javára. Bejegyző határozat száma: 36649/2/2012.05.21.

Az 1.)-2.) sorszám alatti ingatlanokat felszámoló kizárólag együttesen értékesíti. Az együttes értékesítésre tekintettel az

Irányár: 14.000.000,-Ft (Tizennégymillió forint) + áfa

Bánatpénz: 420.000,- Ft (négyszázhúszezer forint)

 

3.) Karácsond, 1275 hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, természetben Karácsond, Vasút utca, 5 392 nm „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.

Jelzálogjog: 3.000.000.-Ft kölcsön és járulékai erejéig a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet

javára. Bejegyző határozat száma: 32812/2/2012/2011.12.16.

Irányár: 6.000.000,-Ft (hatmillió forint) + áfa

Bánatpénz: 180.000,- Ft (egyszáznyolcvanezer forint)

 

4.) Kalocsa, 1190/1 hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, természetben Kalocsa, 48-as utca 9., „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon egy földszintes, hagyományos szerkezetű, átlagos kivitelű, 91 nm-es családi ház van, amely lakott.

Jelzálogjog: 58 883 CHF kölcsön és járulékai erejéig a Szigatvári Takarékszövetkezet javára.

Bejegyző határozat száma: 35657/2/2007.04.04

Irányár: 10.000.000,-Ft (tízmillió forint) + áfa

Bánatpénz: 300.000,- Ft (háromszázezer forint)

 

Az áfa megfizetésére a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek. g.) pontja az irányadó.

 

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Cstv. 38. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnik, míg a zálogjog a Cstv. 38. § (4) bekezdése szerint az ingatlan értékesítésével szűnik meg, így a nyertes pályázó zálogjogtól és végrehajtási jogtól mentesen szerez tulajdonjogot.

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. augusztus 14.

Beadási határidő: 2014. szeptember 01., 12:00

 

A pályázat benyújtásának határideje a Cégközlönyben történő megjelenéstől számított 15. napot követő első munkanap 12 óra. Eddig az időpontig a Kiíró címére történő postázással vagy személyesen (vagy meghatalmazott útján) munkaidőben naponta a felszámoló irodájába, 2461. Tárnok, Rözler Endre u. 1. lehet eljuttatni a pályázatot kettős, zárt, cégjelzés nélküli borítékban. A borítékra rá kell írni: „IES Limited Pályázat”. A postán feladott pályázatok elvesztésének és késedelmes beérkezésének kockázatát a pályázó viseli. Postai feladás esetén a cégjelzés nélküli, fent megjelölt felirattal ellátott borítékot egy másik borítékban kell megküldeni, amelyre a postai feladáshoz szükséges elemek felkerülhetnek.

 

A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviseletre jogosult adatait),

– magánszemély esetén a személyi igazolvány, adókártya és lakcímkártya fénymásolatát,

– társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,

– az egyértelműen meghatározott vételi árat és a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt,

– a pályázat során az eljárásra jogosult személy meghatalmazását,

– a pályázathoz csatolni kell a bánatpénz befizetésének igazolását.

 

Pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

– tudomásul veszi, hogy az eladó kellékszavatosságot, ill. garanciát nem vállal,

– tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,

– minimum 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

 

A pályázat benyújtásával egy időben kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló IES Limited Kft. „f.a.” Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000057-24180001számú bankszámlájára. Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni „bánatpénz”.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelentében a határidő lejártát követő 10 munkanapon belül kerül sor, amelyről jegyzőkönyv készül. A pályázatok kiértékelése a bontás után 10 munkanapon belül történik meg, melynek eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak.

 

A nyertes pályázó köteles az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megkötni és a vételár bánatpénzzel csökkentett összegét a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalással megfizetni.

 

A vagyonszerzéssel kapcsolatos minden költség a pályázót terheli – ide értve a fizetendő adókat és illetékeket, az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díjat -, valamint a szerződés előkészítésének és ellenjegyzésének és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásának díját, melynek összege a vételár 1,5 %-a + áfa – de min. 50.000.-Ft -, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

 

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart, amelynek időpontjáról, helyéről, szabályairól a bontást követő 3 munkanapon belül értesíti az érintett ajánlattevőket. A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra, a többi pályázónak pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza és elveszíti az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó, ha a szerződés az érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv.49/A. §. (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

 

Az elővásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük előzetesen írásban bejelenteni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség, az ingatlan tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.

 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az ingatlan megtekintésére a megjelenést követően előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség. További információ és részletes pályázati tájékoztató kérhető Gazda-Pusztai Sándortól, hétfőtől csütörtökig 9:00 és 17:00 óra között a 06-20-2954810 telefonszámon vagy e-mail címen.