HUNGAROCONT Kft. “f.a.” | Interit Kft.

HUNGAROCONT Kft. “f.a.”

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.; cégjegyzékszám: 15 09 061433; adószám: 10642898-2-15) –  levelezési cím: 9001 Győr, Pf.: 649. – mint a HUNGAROCONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság f.a. (8314 Vonyarcvashegy, rákóczi út 36/1.; cégjegyzékszáma: 20 09 073514; adószáma: 11333689-2-20) kijelölt felszámolója,

 

nyilvános pályázati felhívás

 

útján értékesíteni kívánja az „fa” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát:

 

MAC mini számítógép és USB-s lemezmeghajtó

 

Irányár:                                                                                           50.000,-Ft

 

Pályázni 2.500,- Ft bántatpénz megfizetésével lehet.

 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

INTERIT Kft.

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy az INTERIT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár

„HUNGAROCONT Kft.  f.a. vételi ajánlat”

megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

A nyertes pályázóval az eredmény közlésétől számított 30 napon belül megkötjük az adásvételi szerződést. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni.

A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát, bánatpénz befizetésének igazolását.

A bánatpénzt az INTERIT Kft. f.a. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett: 68800109-11085898 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „HUNGAROCONT Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtására kiírt határidőt megelőző nap 12 óráig (átutalás esetében a kauciónak a pályázati határidőt megelőző nap 12 óráig be kell érkeznie a megadott számlaszámra), a kaució a házipénztárba is befizethető a pályázati lejárat időpontjáig. A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

 

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:

  • a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy
  • a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

 

Az ajánlatok beérkezésének időpontja: 2016. június 23. déli 12,00 óra.

 

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

 

További információ a felszámoló szervezet munkatársától Gáspár János felszámolóbiztostól a 06- 96/550-920 számon szerezhető be.

 

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Megfelelő, a vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb eltérés esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló jogosult a határidőben benyújtott érvényes pályázókat felhívni magasabb vételi ajánlat benyújtására.

Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.