Gáborjáni “Új Élet” Szövetkezet “FA”-arch, Cégközlöny II. kötet 2014/53. szám (822479. oldal) | Interit Kft.

Gáborjáni “Új Élet” Szövetkezet “FA”-arch, Cégközlöny II. kötet 2014/53. szám (822479. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(Cg. 15-09-061433, 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím: info@interitkft.hu
mint a Gáborjáni „Új Élet” Szövetkezet ”f.a.”
(4122 Gáborján, Fő út 29., cégjegyzékszáma: 09 02 000193)
Debreceni Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a szövetkezet alábbi vagyontárgyait:
 

1. Ingatlan:

Gáborján, Fő út 29. szám alatt található ingatlan (415/2 hrsz) 1257/1559-ed tulajdoni része.

Az ingatlanon egy 280 m2 alapterületű irodaház, egy 750 m2 alapterületű (nyitott) szálastakarmány-tároló található. Közműellátottság: elektromos energia, vezetékes víz, vezetékes földgáz. A telek szabálytalan hatszög alakú, nagysága 7542 m2, belterületen fekszik.

 • Irányár: 3.616.000.-Ft           
 • Bánatpénz: 180.800.- Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatók:

 • Bányaszolgalmi jog a TIGÁZ Zrt javára
 • Végrehajtási jog 295.319.- és járulékai erejéig a NAV javára
 • Végrehajtási jog 108.420.- és járulékai erejéig a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat javára
 • Végrehajtási jog 1.462.674.- és járulékai a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság javára
 • végrehajtási jog 2.315.566.- és járulékai erejéig a NAV javára

2. Ingatlan:

Gáborján külterület, 083/8. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni arányban. Az ingatlan megnevezése „kivett szérűskert”, területe 15681 m2. Gáborján község nyugati külterületén található, megközelíteni földútról lehet. Területe sokszög alakú, felülete egyenletes, sík. Kerítés nem övezi, oldalhatára megjelölve nincsen, 5 db villámhárító van rajta létesítve. Vezetékes vízzel és elektromos árammal el van látva.

 • Irányár: 1.024.000.- Ft
 • Bánatpénz: 51.200.- Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatók:

 • végrehajtási jog 2.315.566.- és járulékai erejéig a NAV javára

3. Ingatlan:

Gáborján külterület, 016/3. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni része, mely Gáborján község észak-keleti külterületén található. Megnevezése „kivett gazdasági épület, udvar”, területe 180 m2. Bekötött közművel nem rendelkezik, megközelítése: út nincs.

 • Irányár: 10.000.- Ft
 • Bánatpénz. 500.- Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzés található:

 • végrehajtási jog 2.315.566.- és járulékai erejéig a NAV javára

4. Ingatlan:

Gáborján külterület, 083/2. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni része, mely Gáborján község észak-nyugati külterületén található. Megnevezése „kivett dögtér”, területe 334 m2. Bekötött közművel nem rendelkezik, megközelítése közútról lehetséges.

 • Irányár: 30.000.- Ft
 • Bánatpénz: 1.500.- Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatók:

 • végrehajtási jog 2.315.566.- és járulékai erejéig a NAV javára.

Forgalmiadó-fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §-a az irányadó.

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. december 04.
Beadási határidő: 2014. december 22., 12:00

A pályázaton való részvétel feltételei:

A vételárat a Gáborjáni Új Élet Szövetkezet „f.a.” UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000065-18720009 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Az ingatlan a helyszínen előzetesen egyeztetett időpontban, minden szerdán 10 és 12 óra között megtekinthetőek.

A pályázatokat a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenéstől számított 15. nap utáni első munkanap 12 óráig lehet benyújtani a pályázó nevére való utalás nélkül, – kettő példányban, zárt borítékban „Gáborjáni Új Élet Szövetkezet „f.a.” vagyontárgyára”felirattal, a kiíró 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A.lph. 1/1. sz. alatt levő irodájába.

A pályázatok átvételéről a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (Cégkivonat, Aláírási címpéldány, az aláíró pályázati jogosultságát),

– A megajánlott vételárat,

– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki- vagy ügyvédi letét a pályázat kiíró javára elhelyezve, hiteligérvény a pályázatban szereplő vagyontárgyhoz kapcsolódóan, egyéb fizetési garanciák, amelyekből a pályázat kiírója a megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Gáborjáni Új Élet Szövetkezet „f.a.” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-18720009 számú bankszámlájára.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A pályázatok közjegyző előtt kerülnek felbontásra a pályázati határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a pályázókat a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indokolási kötöttség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Amennyiben több megfelelő, azonos értékű vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melynek időpontjáról az érdekelt pályázatokat értesíti.

Az ártárgyaláson résztvevőknek a megajánlott többlet vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása előtt a jelenlevő közjegyzőnek. A résztvevők csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmet, hogy e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – szándéknyilatkozat formájában – a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Igaz Szabolcs felszámolóbiztostól kérhető az e-mail címen, vagy a 06 (30) 9686-963-as telefonszámon.