Dopo Morte Temetkezési Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/53. szám (822350. oldal) | Interit Kft.

Dopo Morte Temetkezési Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/53. szám (822350. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(Cg. 15-09-061433, 4400. Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7)
E-mail cím: 
mint a
DOPOMORTE TEMETKEZÉSI  Kft. ”f.a.”
 (4287 Vámospércs, Nagy út 23. Cg.: 09-09-014468)
Debreceni Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyonelemét:

INGATLAN

A Létavértes, Kossuth utca 14. (1454. hrsz.) alatt található, 1/1. tulajdoni arányú, belterületi ingatlan. Megnevezése: „lakóház, udvar”, területe 2079 m2, mely szabályos négyszög alakzatú, egyenletes sík terület. Az utcafront 14 m széles. Létavértes város központjához közel helyezkedik el, szilárd burkolatú úton megközelíthető.

Közműellátottság: elektromos energia (ideiglenes), vezetékes víz, vezetékes földgáz beállás (csonk). Az ingatlanon két helyiség található 20-25%-os készültségi fokon: üzlethelyiség, bemutatóterem, mely 60 m2, tetőszerkezet nélküli és raktár, garázs: 89 m2, féltetővel.

  • Irányár: 5.600.000.-Ft
  • Ajánlati biztosíték: 280.000.- Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatók:

  • Végrehajtási jog 11.276.866.- és járulékai erejéig a NAV javára
  • Végrehajtási jog 12.281.086.- és járulékai erejéig a NAV javára
  • Végrehajtási jog 927.625.- és járulékai erejéig a MANTEX Kft javára

Forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §. az irányadó.

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. december 04.
Beadási határidő: 2014. december 22., 12:00

A pályázaton való részvétel feltétele:

A vételárat az Dopomorte Kft „fa” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-18700001 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat az ajánlati kötöttség idején belül kell megfizetni.

Az ingatlan a helyszínen, előzetesen egyeztetett időpontban – minden szerdán 10.00 és 12.00 óra között megtekinthető.

A pályázatokat a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenéstől számított 15. nap utáni első munkanap 12 óráig lehet benyújtani a pályázó nevére való utalás nélkül, – kettő példányban, zárt borítékban ” Dopomorte Kft „fa”  vagyontárgyára felirattal, a kiíró 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A. lph. 1/1. sz. alatt levő irodájába.

A pályázatok átvételéről a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (Cégkivonat, Aláírási címpéldány, az aláíró pályázati jogosultságát),

– A megajánlott vételárat,

– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki- vagy ügyvédi letét a pályázat kiíró javára elhelyezve, hiteligérvény a pályázatban szereplő vagyontárgyhoz kapcsolódóan, egyéb fizetési garanciák, amelyekből a pályázat kiírója a megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot kell megfizetni az Dopomorte Kft „fa” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-18700001 számú bankszámlájára.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A pályázatok közjegyző előtt kerülnek felbontásra a pályázati határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a pályázókat a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indokolási kötöttség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Amennyiben több megfelelő, azonos értékű vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melynek időpontjáról az érdekelt pályázatokat értesíti.

Az ártárgyaláson résztvevőknek a megajánlott többlet vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása előtt a jelenlevő közjegyzőnek. A résztvevők csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmet, hogy e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – szándéknyilatkozat formájában – a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyonelemért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Igaz Szabolcs felszámolóbiztostól kérhető az e-mail címen, vagy a 06 (30) 9686-963-as telefonszámon.