Budaliget Villakert 2016 Kft. f.a. – Ingatlan hányad | Interit Kft.

Budaliget Villakert 2016 Kft. f.a. – Ingatlan hányad

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt em. 2, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Budaliget Villakert 2016 Kft. „f.a.” „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-329485, székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.281/2018/97. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2024. február 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3748673

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2024. március 9. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. március 25. 12 óra 00 perc

Felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2019. június 25. 13 óra 17 perc

Ajánlati kötöttségvállalás időtartama: 180 nap

Ajánlati biztosíték összege: nettó 1 250 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által az MBH Nyrt-nél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti számláján jóváírásra kell kerülnie az ” „F azonosító” Budaliget Villapark ajánlati biztosíték” megjelöléssel. („F azonosító” jelentése: A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: P2504545F01).) Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.). Az ajánlati biztosíték megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 180 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró pályázó az értékesítésből kizárásra kerül, a pályázati biztosíték visszautalása mellett.
Amennyiben az ajánlati biztosíték összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a pályázó által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség pályázót terheli. Az ajánlati biztosíték után nincs kamatfizetés, és a pályázatot kiíró felszámoló az ajánlati biztosíték átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat, kártérítési igényeket nem fogad el.
Eredményes pályázat esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő ajánlati biztosíték – amennyiben az ajánlati biztosítékot nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg, – megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő ajánlati biztosítékkal összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a pályázatot benyújtóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az ajánlati biztosíték vonatkozásában.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest II. ker. belterület 55092/10 hrsz. ingatlanban 5194/10000 ingatlanrész

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 35 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 30 000 000 forint. (a becsérték 85%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett, beépítetlen terület

Típus: telek

Területe: 529 m²

Állapota: átlagos

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 5194/10000


Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 55092/10

Ingatlan postai címe: 1029 Budapest, hrsz. 55092/10

Művelési ág: kivett beépítetlen terület

Területnagyság: 529 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Budaliget Villakert 2016 Kft. „f.a.”

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1.: Egyéb a T-87495M változási vázrajz alapján az 55092/3 hrsz. ingatlan megosztása során 1018 m2 terület idejegyezve. III/3.: Társasház alapítás tényének feljegyzése. III/8.: Perindítás. 21.P.21.409/2020/11. ügyszám, felperes Elek Adrienne Éva. Jogosult: Budapest II. és III. kerületi Bíróság. (A perindítástól később a felperes elállt, az eljárás megszüntetésre került. Eljárást megszüntető végzés 2021.05.26. napján emelkedett jogerőre. A bejegyzés törlése nem történt meg.)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem a Budapest II. kerület, belterület 55092/10 hrsz. alatt (1029 Budapest, Budaliget utca) tekinthető meg. Az ingatlanrész megtekintéséhez előzetesen egyeztetni a felszámolóval nem szükséges, az ingatlanrész ugyanis nincs elkerítve, az bárki számára bármikor megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 86.§ (1) bekezdés k) pontjára figyelemmel, valamint a 142.§ (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Pályázati bírálati szempontok: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek. Ennek megfelelően az érvénytelen ajánlatok kiszűrésre kerülnek. Az érvényes ajánlatokat a felszámoló a megajánlott vételár nagysága szerint sorrendbe állítja. A sorrendbe állított ajánlatok tekintetében megállapításra kerül, hogy szükséges-e árversenyt tartani. Amennyiben nem szükséges, úgy megállapításra kerül a nyertes ajánlat. Amennyiben szükséges árverseny tartása, úgy ezen eljárást követően kerül meghatározásra a nyertes pályázat.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által az MBH Nyrt-nél vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti számlára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötési és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 20 napon belül kerül sor. A birtokba adás napja a felszámoló által kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az EÉR rendszeren megtartásra kerülő értékesítési fordulóról, annak pontos időpontjáról és helyszínéről. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett vagyonelemet a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (pl. ügyvédi díj: a vételár 0,7%-a, de minimum 200.000.- forint) a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A valótlan adatot, nyilatkozatot tartalmazó, valamint a hiányos pályázat az eljárásból kizárásra kerül. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, aláírásminta vagy aláírási címpéldány, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 180 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében második hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról tudomása van. A meghirdetett ingatlan tulajdoni hányad a természetben fellelhető állapotában, az azon található alapszerű felépítmény arányos tulajdoni hányadával együtt kerül értékesítésre. A felszámoló semmilyen tisztítási, állagmegóvási, tehermentesítési költség megfizetését nem vállalja, az kizárólag a vevőt terheli.
A pályázó az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell.
Az ajánlati kötöttség határideje alatt a nyertessé nyilvánított pályázónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a pályázat során magára nézve kötelezőnek fogad el.
A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.
A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszerén tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3748673/tetelek.pdf