BS-AXIS Építőipari Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821771. oldal) | Interit Kft.

BS-AXIS Építőipari Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821771. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg. 15-09-061433; székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint az BS-AXIS ÉPÍTŐIPARI Kft „fa” (7627 Pécs, Selmec u. 9.; cégjegyzékszáma: 02-09-064989, adósz.: 10366057-2-02, felszámolóbiztos: Gazda-Pusztai Sándor felszámolóbiztos, felszámolási eljárás kezdete: 2013. szeptember 5.) felszámolási eljárása során a Baranya Megyei Bíróság 5.Fpk.02-13-000605/17. számú végzéssel kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/A.§-a alapján

2014/2. számú nyilvános pályázati felhívás

 

útján értékesíti az adós társaság tulajdonában álló ingatlanokat:

1.) Pécs I. ker. 380086/7  hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, „kivett épület, udvar” megnevezésű ingatlan, mely 3491 nm. Az ingatlanon engedély nélküli beruházás történt.

Jelzálogjog: 157.008,61 CHF kölcsön és járulékai erejéig a CIB Bank Zrt. javára. Bejegyző határozat száma: 33188/2005.01.31.

Végrehajtási jog: 15.846.184,-Ft és járulékai erejéig, a Pécs MJV Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztály Adóügyi Osztálya javára. Bejegyző határozat száma: 39414/2011.04.27.Végrehajtási jog: 10.519.445,-Ft és járulékai erejéig, a Nemzeti Adó és Vámhivatal javára. Bejegyző    határozat száma: 41915/2011.07.12.

Végrehajtási jog: 20.229.263,-Ft és járulékai erejéig, a SAINT-GOBAIN  Építőanyag Kereskedelmi Zrt.  javára. Bejegyző határozat száma: 50014/2011.11.15.

Végrehajtási jog: 10.901.369,-Ft és járulékai erejéig, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Baranya Megyei Adóigazgatósága javára. Bejegyző határozat száma: 337250/2012.03.05.

Végrehajtási jog: 2.744.750,-Ft és járulékai erejéig, az Orfű Községi Önkormányzat javára. Bejegyző határozat száma: 42639/2012.05.23.

Végrehajtási jog: 250.871,-Ft és járulékai erejéig, a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. javára. Bejegyző határozat száma: 48101/2013.10.24.

2.) Orfű 528/4  hrsz., 1/1 tulajdoni hányada, természetben Örfű, Kossuth Lajos utca 46., 4488 nm „kivett 3 épület, udvar” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon egy könnyűszerkezetes 60 nm-es iroda, 130 nm-es étterem, fedett terasszal, valamint a tetőtérben 6 szobás panzió található.

Jelzálogjog: 157.008,61 CHF kölcsön és járulékai erejéig a CIB Bank Zrt. javára. Bejegyző határozat száma: 33188/2005.01.31.

Végrehajtási jog: 15.846.184,-Ft és járulékai erejéig, a Pécs MJV Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztály Adóügyi Osztálya javára. Bejegyző határozat száma: 39414/2011.04.27.Végrehajtási jog: 10.519.445,-Ft és járulékai erejéig, a Nemzeti Adó és Vámhivatal javára. Bejegyző    határozat száma: 41915/2011.07.12.

Végrehajtási jog: 20.229.263,-Ft és járulékai erejéig, a SAINT-GOBAIN  Építőanyag Kereskedelmi Zrt.  javára. Bejegyző határozat száma: 50014/2011.11.15.

Végrehajtási jog: 10.901.369,-Ft és járulékai erejéig, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Baranya Megyei Adóigazgatósága javára. Bejegyző határozat száma: 337250/2012.03.05.

Végrehajtási jog: 2.744.750,-Ft és járulékai erejéig, az Orfű Községi Önkormányzat javára. Bejegyző határozat száma: 42639/2012.05.23.

Végrehajtási jog: 250.871,-Ft és járulékai erejéig, a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. javára. Bejegyző határozat száma: 48101/2013.10.24.

Felszámoló az 1-2. pontban feltüntetett ingatlanokat kizárólag együttesen értékesíti. Az együttes értékesítésre tekintettel az

Irányár:          40.000.000,-Ft (negyvenmillió forint) + áfa

Bánatpénz:        1.200.000,- Ft (egymillió-kettőszázezer forint)

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. november 20.

Beadási határidő: 2014. december 08., 16:00
 

Az áfa megfizetésére a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek. g.) pontja az irányadó.

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Cstv. 38. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűnik, míg a zálogjog a Cstv. 38. § (4) bekezdése szerint az ingatlan értékesítésével szűnik meg, így a nyertes pályázó zálogjogtól és végrehajtási jogtól mentesen szerez tulajdonjogot.

A pályázat benyújtásának határideje a Cégközlönyben történő megjelenéstől számított 15. napot követő első munkanap 16 óra. Eddig az időpontig a Kiíró címére történő postázással vagy személyesen (vagy meghatalmazott útján) munkaidőben naponta a felszámoló irodájába, 2461. Tárnok, Rözler Endre u. 1. lehet eljuttatni a pályázatot kettős, zárt, cégjelzés nélküli borítékban. A borítékra rá kell írni: „BS-AXIS Pályázat”. A postán feladott pályázatok elvesztésének és késedelmes beérkezésének kockázatát a pályázó viseli. Postai feladás esetén a cégjelzés nélküli, fent megjelölt felirattal ellátott borítékot egy másik borítékban kell megküldeni, amelyre a postai feladáshoz szükséges elemek felkerülhetnek.

A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviseletre jogosult adatait),

– magánszemély esetén a személyi igazolvány, adókártya és lakcímkártya fénymásolatát,

– társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését,

– az egyértelműen meghatározott vételi árat és a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt,

– a pályázat során az eljárásra jogosult személy meghatalmazását,

– a pályázathoz csatolni kell a bánatpénz befizetésének igazolását.

Pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

  • tudomásul veszi, hogy az eladó kellékszavatosságot, ill. garanciát nem vállal,
  • tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot,
  • minimum 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

A pályázat benyújtásával egy időben kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú bankszámlájára. Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni „BS-AXIS bánatpénz”.

A pályázatok bontására közjegyző jelentében a határidő lejártát követő 10 munkanapon belül kerül sor, amelyről jegyzőkönyv készül. A pályázatok kiértékelése a bontás után 10 munkanapon belül történik meg, melynek eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak.

A nyertes pályázó köteles az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megkötni és a vételár bánatpénzzel csökkentett összegét a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalással megfizetni.

A vagyonszerzéssel kapcsolatos minden költség a pályázót terheli – ide értve a fizetendő adókat és illetékeket, az ingatlan-nyilvántartási szolgáltatási díjat -, valamint a szerződés előkészítésének és ellenjegyzésének és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő jogi képviselet ellátásának díját, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart, amelynek időpontjáról, helyéről, szabályairól a bontást követő 3 munkanapon belül értesíti az érintett ajánlattevőket. A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra, a többi pályázónak pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszautalásra kerül. Nem jár vissza és elveszíti az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó, ha a szerződés az érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv.49/A. §. (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt.

Az elővásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük előzetesen írásban bejelenteni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség, az ingatlan tulajdonba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan megtekintésére a megjelenést követően előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség. További információ és részletes pályázati tájékoztató kérhető Gazda-Pusztai Sándortól, hétfőtől csütörtökig 9:00 és 17:00 óra között a 06-20-2954810 telefonszámon vagy  e-mail címen.