BAR-TAK Kft. „f.a.” – Ingatlanok | Interit Kft.

BAR-TAK Kft. „f.a.” – Ingatlanok

Árverési Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt em. 2, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) BAR-TAK Kft. „f.a.” „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-321136, székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. Alapsor lh. 2) Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.1015/2023/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2024. május 2. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3822167)

Az árverés kezdete: 2024. május 18. 08 óra 00 perc

Az árverés vége: 2024. június 3. 12 óra 00 perc

Felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2023. június 6. 00 óra 00 perc

Ajánlati kötöttségvállalás időtartama: 180 nap

Kikiáltási ár (minimálár): nettó 300 000 forint.


Licitlépcső:

1 millió forintig: nettó 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint

200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 15 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által az MBH Banknál vezetett 68800109-11085898 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az ” „F azonosító” BAR-TAK Kft. f.a. árverési előleg” megjelöléssel. („F azonosító” jelentése: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: P2504545F01).) Az árverési előleg megfizetését az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR rendszerben az árverésre jelentkezéskor fel kell tölteni. A feltöltés hiánya a rendszer által automatikus kizárást von maga után.Ha az árverési eljárás eredménytelen, az árverési előleget nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja az árverési előleget megfizető részére. Ha az árverési eljárás eredményes, az árverési előleg a nyertes által megfizetendő vételárba beszámításra kerül, a többi jelentkező részére pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség licitálót terheli. Ha a szerződés a nyertes licitáló érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat, kártérítési igényeket nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Közforgalom elől el nem zárt magánutak (2 db)

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 82 100 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: közforgalom elől el nem zárt magánút

Típus: közforgalom elől el nem zárt magánút

Területe: 497 m²

Állapota: átlagos

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: nettó 49 700 forint


Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Telki

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1425/3

Ingatlan postai címe: 2089 Telki, hrsz. 1425/3

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Területnagyság: 497 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): közforgalom elől el nem zárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: BAR-TAK HUNGARY Kft. „f.a.”; 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al.2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): – Önálló szöveges bejegyzés telekalakítási eljárás során a TELKI belterület, 1425, 1426 valamint a 1427 helyrajzi számú ingatlan megszüntetve és kialakítva a TELKI belterület, 1425/1, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/7 és a 1425/8 helyrajzi számú ingatlan a 1677/2017 számú záradékolt vázrajz alapján. – Végrehajtási jog 6 958 000 FT,azaz hatmillió-kilencszázötvennyolcezer Ft és járulékai erejéig. NAV Észak-budapesti Adó és Vámigazgatósága 8656798644, adótartozás jogcímen. jogosult: MAGYAR ÁLLAM

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Típus: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Területe: 324 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: közművesítetlen

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: nettó 32 400 forint


Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Telki

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 1425/7

Ingatlan postai címe: 2089 Telki, hrsz. 1425/7

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Területnagyság: 324 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: BAR-TAK HUNGARY Kft. „f.a.”, 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al.2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): – Önálló szöveges bejegyzés telekalakítási eljárás során a TELKI belterület, 1425, 1426 valamint a 1427 helyrajzi számú ingatlan megszüntetve és kialakítva a TELKI belterület, 1425/1, 1425/2, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/7 és a 1425/8 helyrajzi számú ingatlan a 1677/2017 számú záradékolt vázrajz alapján. – Végrehajtási jog 6 953 000 FT,azaz hatmillió-kilencszázötvenháromezer FT és járulékai erejéig. NAV Észak-budapesti Adó és Vámigazgatóság 8422731161, adótartozás jogcímen. jogosult: MAGYAR ÁLLAM

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a természetben feltalálható címükön bármikor megtekinthetőek, hiszen az ingatlanok nincsennek elzárva zárt kerítéssel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Figyelemmel arra, hogy a telekkönyvi byilvántartás szerint útépítésre kijelölt terület, ennek alapján az értékesítés az ÁFA hatálya alá nem tartozik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898 számú letéti bankszámlára. A licitáló tudomásul veszi és az árverési eljárással jelentkezésével elfogadja, hogy eredményes értékesítési eljárás esetén a szerződéskötés költségeit, valamint mindennemű felmerülő költséget (így az ügyvédi díjat is, ami a vételár 1%-a, de minimum 80.000.- Ft) a vételáron felül köteles viselni. A Cstv. 49.§ (4) bekezdése alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésében rögzített kivételtől eltekintve – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötésre kizárólag a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé megfizetendő – a vételár 1%-a mértékű – fizetési kötelezettség teljesítése, mely költség nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 20 napon belül kerül sor. A felszámoló által meghatározott birtokba adás napjától napi 50.000.- forint átalánydíj kerül felszámításra az ingatlan birtokba vételének elmulasztása esetén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett ingatlanok tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen árverési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló az árverési hirdetményt – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új árverést írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével egyidejűleg – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról; gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Ajánlattevőnek az árverési előleg igazolásának feltöltésével egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell, hogy a jelen értékesítési felhívás feltételeit maradéktalanul elfogadja. Ezen nyilatkozat hiányában, vagy valótlan adatok megadása, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételének vagy adatok megadásának hiánya esetén a licitáló kizárásra kerül az értékesítési eljárásból. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik. A meghirdetett ingatlanok a természetes állapotukban kerülnek értékesítésre. A felszámoló az ingatlanok gyom mentesítését, körbekerítését, bármilyen felmerülő tehertől történő mentesítését nem vállalja, a licitáló ezen feladatok tekintetében sem a felszámolóval, sem az eladó társasággal szemben igényt nem érvényesíthet. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. Licitáló a licit megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverésielőleg – amennyiben az árverési előleg nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a licitálóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitálás során magára nézve kötelezőnek fogad el. A meghirdetett ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.
A jelen hirdetménnyel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszerén tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3822167/tetelek.pdf