BALDEÁK Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/36. szám (818031. oldal) | Interit Kft.

BALDEÁK Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/36. szám (818031. oldal)

Az Interit Kft. (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3., Cg. 15-09-061433), mint a BALDEÁK Kft. (Cg: 02-09-073399, 7349 Szászvár, Kun Béla u. 57. adószám: 14556494-2-02) a Pécsi Törvényszék által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került cég alábbi ingatlanát:

Szászvár 663/A/2 helyrajzi szám

Az ingatlan adatai:

Az ingatlan címe 7349 Szászvár, Kun Béla u. 57/2.
Az ingatlan tulajdonosa II.4 BALDEÁK Kft.”fa” 1/1 tul. hányad, vétel
A tulajdonos címe II.4 7349 Szászvár, Kun Béla u. 57.
Az ingatlan megnevezése lakás
Az ingatlan területe 90 m2
Helyrajzi száma 663/A/2

 

A tulajdoni lapon található terhek, szöveges bejegyzés:

Terhelés

Jogosult

Jelzálogjog 7.000.000,- Ft és járulékai erejéig

Alapítvány a Vidék Kis-és Középvállalkozásainak Fejlesztésére, Baranya Megyei Vállalkozói Központ

Végrehajtási jog 2.831.881,- Ft és járulékai erejéig

NAV

Végrehajtási jog 4.142.197,- Ft és járulékai erejéig

NAV

Végrehajtási jog 79.375,- Ft és járulékai erejéig

Linde Gáz Magyarország Zrt.

Végrehajtási jog 136.725,- Ft és járulékai erejéig

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Az ingatlan irányára: 3.800.000, – Ft, azaz Hárommillió – nyolcszázezer forint ( az értékesítésre irányadó az ÁFA tv. 86.§)

Bánatpénz: 190.000-Ft, azaz Egyszázkilencvenezer forint, amelyet legkésőbb az írásos ajánlat benyújtásáig kell befizetni a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet – nél vezetett 50300123 – 15306254 – 00000000 számú számlaszámra „pályázati bánatpénz” megjelöléssel

A pályázaton való részvétel feltételei:

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.

– A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

A pályázati ajánlatokat kettős, zárt borítékban „BALDEÁK Kft. ”fa” vételi ajánlat” megjelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2014. szeptember 10. (szerda) 9:00 – 11:00 óra között.

A teljes vételár megfizetésének határideje 2014. november 01. napja. A megfizetés módja: átutalás

Az előre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kamatozik.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el:

– a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az előírt határidőben

– a Cstv. 49/A.§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett, bánatpénz befizetése nélkül– a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jogosult személy adatait és – ha annak alapján jár el – a meghatalmazást, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását, a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, illetve amelyet nem az előírt helyen és időben nyújtottak be. Az érvénytelen ajánlat a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, közjegyző jelenlétében kerül sor. Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követő nyolc napon belül elbírálja, döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A szerződés megkötésére a pályázatbontást követő 10 napon belül kerül sor.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló köteles a megfelelő, azonos értékű ajánlatot tevők között (amennyiben azok az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal térnek el) ártárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Bohli Krisztina ügyvéd, a 20/9230-300 -as telefonszámon. Az ingatlan megtekinthető 2014. augusztus 19. és 2014. szeptember 01. napján 10 órakor.