APSZIS-BAU Kft. “f.a.” | Interit Kft.

APSZIS-BAU Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) APSZIS-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-012104, székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.) Debreceni Törvényszék 1.Fpk.09-12-000344/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1788742

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. november 9. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. november 26. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 540 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az APSZIS-BAU Kft. „f.a.” adós szervezet UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000064-58590003 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az „APSZIS-BAU Kft. „f.a.” ajánlati biztosítéka” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Békés, Kossuth utca 3. szám alatti két üzlethelyiség

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 78 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 84 000 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:

üzlethelyiség

Területe:

190 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

31 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Békés

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

2357/3/A/1

Ingatlan postai címe:

5630 Békés, Kossuth utca 3.

Területnagyság:

190 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

APSZIS-BAU Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a.” 4032 Debrecen, Füredi út 76.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:

üzlethelyiség

Területe:

289 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

47 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Békés

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

2357/3/A/2

Ingatlan postai címe:

5630 Békés, Kossuth 3.

Területnagyság:

289 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

APSZIS-BAU Ingatlanforgalmazó Kft. „f.a.” 4032 Debrecen, Füredi út 76.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére 2019.11.11. napján 12:00 – 14:00 között kerülhet sor.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó az állami adóhatóságnál az ingatlan értékesítésére az adókötelessé tételt választotta. A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. paragrafus (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az adós gazdasági társaság 10918001-00000064-58590003 számú bankszámlájára. Az értékesítés az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, amennyiben a vevő áfa alany, fordított áfás.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának EÉR üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a minimálárat meghaladó ajánlattevők között ártárgyalást tartson. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR rendszer igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 0,75 %+ÁFA) a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében harmadik hirdetésnek minősül.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.A felszámoló rögzíti, hogy a meghirdetett ingatlanok tulajdoni lapjain elővásárlási jogosult nincs feltüntetve, ugyanakkor a felszámoló felhívja az esetlegesen lehetséges elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek az INTERIT Kft. felszámoló szervezet központi ügyintézési helyén (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A.lph. 1/1.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 15 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják.Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1788742/tetelek.pdf