Z & Z Kft. „f.a.” – ingatlan | Interit Kft.

Z & Z Kft. „f.a.” – ingatlan

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Z & Z Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-004559, székhely: 3450 Mezőcsát, Kiss József út 36.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.159/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. május 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1649201

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. június 1. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. június 17. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 313 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének a Z&Z Kft. „f.a.” adós szervezet Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00414506-00000000 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az „Z&Z Kft. „f.a.” ingatlan ajánlati biztosítéka” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mezőcsát belterület 2243 hrsz-ú ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 53 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 37 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telephely, ipartelep

Típus:

ipari ingatlan

Területe:

8 825 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

53 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Mezőcsát

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

2243

Ingatlan postai címe:

3450 Mezőcsát, Kiss József út 36-38..

Területnagyság:

8 825 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

telephely, ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

Z&Z Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” 3450 Mezőcsát, Kiss József út 36.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Vezetékjog a VMM-7/2011 engedélyszámú (7700) mezőcsáti kapcsolóállomás MCSA-Észak 20 kV-os hálózataz ingatlan területéből 21 m2-t érint Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. • Vezetékjog a VMM-162/2012 engedélyszámú (20350) Mezőcsát 0,4 kV-os 2 sz. vezetékrendszer az ingatlan területéből 7 m2-t érint Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. • Végrehajtási jog 26.166.000.- forint adótartozás és járulékai erejéig Jogosult: NAV B-A-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia utca 12-14. • Végrehajtási jog 12.194.000.- forint adótartozás és járulékai erejéig Jogosult: NAV B-A-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia utca 12-14. • Végrehajtási jog 75.307.200.- forint adótartozás és járulékai erejéig Jogosult: NAV B-A-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia utca 12-14. • Végrehajtási jog 95.696.773.- forint adótartozás és járulékai erejéig Jogosult: Magyar Állam, képviseli: NAV B-A-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3530 Miskolc, Kandia utca 12-14.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére 2019.05.21. napján 12:00 – 14:00 között kerülhet sor.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó az ingatlan értékesítésére az általános szabályok szerint jogosult, azaz az ingatlan értékesítés szempontjából nem jelentkezett be az ÁFA hatálya alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az adós gazdasági társaság 68800109-00414506-00000000 számú bankszámlájára.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának EÉR üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR rendszer igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 1,5%+ÁFA) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; -120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében második hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1649201/tetelek.pdf