Z & Z Kft. „f.a.” – gépek | Interit Kft.

Z & Z Kft. „f.a.” – gépek

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Z & Z Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-004559, székhely: 3450 Mezőcsát, Kiss József út 36.) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.159/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1547052

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

  1. február 2. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

  1. február 18. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének a Z&Z Kft. „f.a.” adós szervezet Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00414506-00000000 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az „Z&Z Kft. „f.a.” eszközök ajánlati biztosítéka” megjelöléssel a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Varrodai, cipőipari gépek és jármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 015 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 015 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Varrodai, cipőipari gépek és szállító jármű

Típus:

Ipari gép

Tehermentes:

igen

Mennyisége:

55 db

Becsérték:

2 015 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszközök megtekintésére 2019.01.21. napján 12:00 – 14:00 között kerülhet sor a 3450 Mezőcsát, Kiss József út 36. címen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. paragrafus (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az adós gazdasági társaság 68800109-00414506-00000000 számú bankszámlájára. Az értékesítés az áfa-tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján, amennyiben a vevő áfa alany, fordított áfás.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának EÉR üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR rendszer igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett eszközöket a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 1,5%+ÁFA) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek az INTERIT Kft. felszámoló szervezet központi ügyintézési helyén (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A.lph. 1/1.) A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 15 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják.Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1547052/tetelek.pdf

 

Géplista – Z&Z Kft. „f.a.”

 

Sorsz. Megnevezés, gyártmány és típus

 

 

Gy.év

 

 

Gy.szám, vagy alvázsz.

Becs. forg-i érték

(eFt)

Megjegyzés
3.1 Szélbehajtó, COMPACT 1987 51844 25
3.2 Szélbehajtó, SAGITTA 1980 6712437 25
3.3 Szalagos szétdörzsölő, Swit 01299 1970 16560 20
3.4 Kéttűs, lapos varrógép, Minerva 1985 20
3.5 Szélbehajtó(buggoló), Cometz 1985 44954 25
3.6 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970 15
3.7 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970 15
3.8 Egytűs, lapos, stopmotoros varrógép, Pfaff 1985 584132 15
3.9 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970 15
3.10 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970 15
3.11 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970   15
3.12 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970   15
3.13 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970   15
3.14 Egytűs, oszlopos varrógép, Minerva 1970   15
3.15 Egytűs, lapos varrógép, Zinger 1990   15
3.16 Pneumatikus lyukasztó 1994   10 Házi gyártmány
3.17 Egytűs, alsókéses, oszlopos varrógép, Pfaff 1980   15
3.18 Automata tűzőgép, Pfaff 1980   15
3.19 Lapos tűzőgép, ZVG 1980   10
3.20 Lapos tűzőgép, ZVG 1980 10
3.21 Lapos tűzőgép, ZVG 1980 10
3.22 Egytűs, felsőkéses, oszlopos varrógép, ADLER 1980 20
3.23 Szélező 1990 10
3.24 Egytűs, lapos varrógép, Pfaff 1990 10
3.25 Talpbélés vágó, MOHRBACH 1973 25
3.26 Szalagos csiszoló, MOHRBACH 14C 1985 706 30
3.27 Elősarkaló 1985 25 5 éve nem üzemel, felújítandó
3.28 Kalapáló, Kant 1985 35
3.29 Talpprés, RELCO 1985 884 60
3.30 Kivágó gép, SANDT 1990 120 Kínai gyártmány
3.31 Matricázó, Standt P150 1985 44876 35
3.32 Lengőfejes szabászgép, SANDT 1985 70
3.33 Hidraulikus stancoló, SANDT 1985 70
3.34 Talpaktiváló 1985 20
3.35 Aljfoglaló, USM 1986 150
3.36 Fárafoglaló, USM 1985 200
3.37 Sarokszögező, USM 1985 70
3.38 Szélező gép 1985 25
3.39 Oldal szögező gép, USM DVTZ-RA 1986 1341 45
3.40 Lengőfejes szabászgép, SANDT 1985 70
3.41 4 szálas interlock 1985 25
3.42 Orrmelegítő 1985 10 Házi gyártmány
3.43 Ragasztószóró tartály 1985   10
3.44 Pneumatikus ringlinyomó 1985   25 Házi gyártmány
3.45 Szélbehajtó, COMPACT 1985   0 Üzemképtelen, motor nélkül
3.46 4 szálas interlock 1985   25
3.47 Egytűs, lapos varrógép, Pfaff 1985   0 Ük, motor nélkül
3.48 Egytűs, stoppmotoros, lapos varrógép, Pfaff 1985   15
3.49 Egytűs, lapos varrógép, Pfaff 1985   0 Ük, motor nélkül
3.50 Egytűs, lapos varrógép, JUKI 1985   0 Ük, motor nélkül
3.51 Hevederes szállítópálya 1985   60 L=50m
3.52 Tőkegyalu, SANDT 1985   70
3.53 Szalagkéses hasítógép 1960   30
3.54 Csavarkompresszor, Atlas Copco 1995   240
3.55

Tgk, Multicar IFA M 25 13

  Frsz.: GMX-698

1985 697685 80 Műszaki vizsga érvényessége lejárt
Összesen   2.015  

Az árak ÁFA nélkül értendőek.