Szűcs-ÉDEN Kft. “f.a.” | Interit Kft.

Szűcs-ÉDEN Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) mint a(z) Szűcs – ÉDEN Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-075526, adószám: 12422603-1-15 székhely: 4351 Vállaj, Szabolcs utca 114.) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.15-14-000883/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. július 31. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 17.. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Szűcs – ÉDEN Kft. „FA”, Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11117856 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

A vállaji 374 hrsz-ú belterületű ingatlan a valóságban Vállaj, Szabadság utca 114 található, megnevezése „kivett lakóház – udvar – vendéglátó egység” , telek nagysága 7006 m2 . a lakóház nettó alapterülete 176,76 m2. Az ingatlan 1940-ben épült, lakó funkcióval. Az épület felújítása, bővítése 2010 évben kezdődött, nem került befejezésre. A telek részközművel rendelkezik, gázellátás nincs az épületben,a fűtést vegyes tüzelésű kandalló biztosítja. A telekhatárok körbe kerítettek, az első kert felől, utca felől beton alapon fémszerkezetű kerítés, felújítandó.

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

  • 32931/2010.04.07. számú határozat a „PRIMOM” Sz.Sz.B. Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41., 2.000.000 Ft és járulékai erejéig.
  • 37011/2010.07. 28. számú határozat a „PRIMOM” Sz.Sz.B. Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41., 3.540.000 Ft és járulékai erejéig.
  • 42289/2/2011.11.11.. számú határozat, jelzálogjog 119.000 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Képviseletében a NAV Sz. Sz. B. Megyei Adóigazgatósága (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8), jogosult NAV (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.).

 

A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen: 3 600 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 180 000 forint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgy személyesen a helyszínen 2015. augusztus 12. 8.00-10.00. óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Szűcs-ÉDEN Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél l vezetett 68800109-11117856 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.