PRO-ÉP 2000 Kft. „v.a.” vagyonrendezésében jármű pályázata | Interit Kft.

PRO-ÉP 2000 Kft. „v.a.” vagyonrendezésében jármű pályázata

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) PRO-ÉP 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-001929, székhely: 4026 Debrecen, Péterfia utca 25. 1/114-115.) Debreceni Törvényszék 4. Vpk. 11/2019/10. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a vagyonrendező honlapján 2019. november 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós járművét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag a felszámolóhoz történő megküldéssel nyújthatók be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. november 30. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. december 15. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Takarékbank Zrt-nél vezetett 68800109-11085898 számú, INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett letéti számlára. Közlemény: „PRO-ÉP 2000 Kft. bánatpénz”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tételszám Megnevezés Gyártási szám / gyártási év Érték (forintban) Megjegyzés
1 FORD Transit – / 1999. 25.000.- Üzemképtelen, karambolos. Közúti balesetet követően szállították rendőrségi telephelyre. Futásteljesítmény nem állapítható meg. 5 évet meghaladóan egy helyben áll, beindítani nem lehet.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 25 000 forint.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A jármű megtekintésére előzetes egyeztetést követően kerülhet sor, figyelemmel arra is, hogy a jármű jelenleg rendőrségi telephelyen található. A megtekinteni szándékozó(k) a vagyonrendezővel a honlapján található központi telefonszámán vagy központi e-mail címén tud kapcsolatba lépni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonrendezés tárgyának korábbi tulajdonosa jogutód nélkül megszüntetésre került, így adószáma is megszüntetésre került. A megszűnt adószámra tekintettel sem az ÁFA kérdése, sem pedig a számla kiadása nem értelmezhető. Az értékesítési eljárás során adásvételi szerződés kerül aláírásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az INTERIT Kft., mint felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898 számú letéti számlájára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül – a jármű jelenlegi feltalálási helyével, a rendőrségi teleppel is egyeztetett időpontban – kerül sor. A birtokba adás napján az eszköz elszállítása szükséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról, valamint helyszínéről. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett ingóságot a vagyonrendező megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a vagyonrendező által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a vagyonrendező hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, e-mail címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, e-mail címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben, forintban kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A vagyonrendező felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek az INTERIT Kft. felszámoló szervezet központi ügyintézési helyén (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A.lph. 1/1.) A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 15 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a vagyonrendező úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.